16.05.14
Відбулися збори акціонерів
источник: ЗА ОГНЕУПОРЫ (Часов Яр)
25 квітня 2014 року відбулись чергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Часівоярський вогнетривкий комбінат».

По питанню № 1 порядку денного “Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду” слухали Голову Правління ПАТ “Часівоярський вогнетривкий комбінат” К.М. Третьякова, який доповів про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та довів до відома акціонерів, що за підсумками роботи за 2013 рік Товариством було отримано збитки у сумі 9825 тис. грн.

Прийнято рішення: затвердити звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Роботу Правління визнати задовільною.

По питанню № 2 порядку денного “Звіт Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками його розгляду” слухали Голову Ревізійної комісії ПАТ “Часівоярський вогнетривкий комбінат” Н.В. Лук’янову, яка доповіла про висновки Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

Прийнято рішення: затвердити звіт Ревізійної комісії, роботу Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік визнати задовільною. Затвердити висновки Ревізійної комісії з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Фінансовий та майновий стан Товариства визнати задовільним.

По питанню № 3 порядку денного “Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду” слухали Голову Наглядової ради Товариства В.Б. Лук’янова, який доповів про діяльність Наглядової ради Товариства, в тому числі: про проведені засідання та питання, які на них розглядалися; постійну роботу з контролю за розробкою плану капітального будівництва; про підготовку матеріалів та роботу з органами місцевого самоврядування (м. Часів Яр, м. Артемівськ, м. Донецьк) щодо розвитку гірничого виробництва з метою забезпечення високосортними глинами виробництва вогнетривів і т.д.

Прийнято рішення: затвердити звіт Наглядової ради, роботу Наглядової ради Товариства за 2013 рік з захисту прав акціонерів Товариства, контролю та регулюванню діяльності Товариства визнати задовільною.

По питанню № 4 порядку денного “Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік та покриття збитків Товариства за 2013 рік” слухали директора з економіки ПАТ “Часівоярський вогнетривкий комбінат” В.С. Дмитрука, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

Прийнято рішення: затвердити річний звіт Товариства. Збитки від фінансово-господарської діяльності ПАТ “Часівоярський вогнетривкий комбінат” за 2013 рік у сумі 9825 тис. грн. покрити за рахунок залишку нерозподіленого прибутку попередніх періодів. Дивіденди не виплачувати.

По питанню № 5 порядку денного “Затвердження плану розподілу чистого прибутку на 2014 рік” слухали директора з економіки ПАТ “Часівоярський вогнетривкий комбінат” В.С. Дмитрука, який доповів про заплановані обсяги виробництва продукції, очікуваний чистий прибуток, необхідні інвестиції та поповнення власних обігових коштів.

Прийнято рішення: затвердити нормативи розподілення чистого прибутку на 2014 рік: норматив на виплату дивідендів не передбачати, направити 100 % чистого прибутку, отриманого в 2014 році, на капітальне будівництво, освоєння нових видів продукції та поповнення власних обігових коштів.

По питанню № 6 порядку денного “Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції” слухали начальника юридичного відділу М.Г. Абдуліну, яка зазначила про необхідність внесення змін до Статуту Товариства, в тому числі щодо викладення видів економічної діяльності відповідно до НАЦІОНАЛЬНОГО КЛАСИФІКАТОРА УКРАЇНИ «КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДК 009:2010», затвердженого Наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики № 457 від 11.10.2010 р., та інші зміни, викладені в проекті нової редакції Статуту Товариства, з яким акціонери мали можливість ознайомитись до проведення загальних зборів.

За результатами голосування рішення не прийнято.

По питанню №7 порядку денного “Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію шляхом викладення Положення в новій редакції” слухали начальника юридичного відділу М.Г. Абдуліну, яка зазначила про необхідність внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства щодо визначення її кількісного складу.

Прийнято рішення: затвердити Положення про Ревізійну комісію у новій редакції.

По питанню № 8 порядку денного “Припинення повноважень Наглядової ради та вибори нового складу Наглядової ради” слухали начальника юридичного відділу М.Г. Абдуліну, яка зазначила про закінчення терміну повноважень членів Наглядової ради Товариства та необхідності обрання її нового складу.

Прийнято рішення: припинити повноваження Наглядової ради, обраної на загальних зборах акціонерів 25 березня 2011 року. Обрати Наглядову раду в новому складі у кількості 1 (однієї) особи. Обрати у склад Наглядової ради ТОВ “ФІНФОРТ”, ЄДРПОУ 23604396.

По питанню № 9 порядку денного “Затвердження кошторису Наглядової Ради, умов контрактів з членами Наглядової ради та умов оплати праці членів Наглядової Ради; призначення особи, уповноваженої на підписання контрактів з членами Наглядової ради від імені Товариства” слухали начальника відділу організації праці та заробітної плати Н.М. Самарченко, яка в своєму виступі запропонувала до уваги акціонерів кошторис на утримання Наглядової ради, умови контрактів з членами Наглядової ради та умови оплати праці членів Наглядової ради.

Прийнято рішення: затвердити кошторис Наглядової ради; умови контракту з членом Наглядової ради. Особою, уповноваженою на підписання контракту з членом Наглядової ради від імені Товариства призначити голову правління — генерального директора ПАТ “Часівоярський вогнетривкий комбінат” К.М. Третьякова.

По питанню № 10 порядку денного “Припинення повноважень Ревізійної комісії та вибори нового складу Ревізійної комісії” слухали начальника юридичного відділу М.Г. Абдуліну, яка зазначила, що строк повноважень Ревізійної комісії ще не сплинув, але, у зв’язку з вибуттям кількох членів Ревізійної комісії, яка згідно з діючим законодавством обирається шляхом кумулятивного голосування, щоб не було сумнівів щодо правомочності Ревізійної комісії, пропонується її переобрати.

Прийнято рішення: припинити повноваження Ревізійної комісії, обраної на Загальних зборах акціонерів 25 березня 2011 року. Обрати Ревізійну комісію в новому складі у кількості 4 (чотирьох) осіб. Обрати у склад Ревізійної комісії: Н.В. Лук’янову, Н.М. Самарченко, Т.В. Дудник, А.В. Платонова.

По питанню № 11 порядку денного “Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході господарської діяльності в період до наступних Загальних зборів акціонерів” слухали Голову Правління — генерального директора К.М. Третьякова, який зазначив, що згідно з діючим законодавством, рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

Прийнято рішення:

1. Надати згоду на вчинення правочину між ПАТ “Часівоярський вогнетривкий комбінат” і Bradano Co.LTD. Предмет правочину — постачання глини вогнетривкої. Термін дії правочину: з 01.06.2014 р. по 31.05.2015 р. Загальна сума правочину — більш, ніж 92419 тис. грн.

2. Узгодити укладання Товариством в період не більш одного року значних правочинів з постачання Товариством продукції та послуг власного виробництва, а також придбання енергоносіїв, сировини, обладнання, машин та механізмів, вартість яких складає від 46209,5 тис. грн.

3. Контроль за укладенням і виконанням правочинів, що вказані у п. 1 та п. 2 даного рішення, доручити Правлінню Товариства.

4. Зобов’язати Правління Товариства укладати договори, що стосуються правочинів, вказаних у п. 1 та п. 2 даного рішення, на підставі рішень Наглядової ради Товариства про відповідність запланованих правочинів рішенню загальних зборів акціонерів.

5. Доручити Правлінню Товариства на річних загальних зборах акціонерів доповісти про виконання даного рішення.

 
* Имя:
Е-mail:
* Текст:
* Защитный код: (пять цифр от 0 до 9)


* - Поля, помеченные звездочкой, обязательны для заполнения.