08.08.12
Передвиборна програма Партії регіонів «Від стабільності – до добробуту» на 2012-2017 роки
источник: ЗА ОГНЕУПОРЫ (Часов Яр)
У непростий для свiту та України час Партiя регiонiв узяла на себе вiдповiдальнiсть за долю держави. П'ять рокiв «помаранчевого» правлiння довели Україну до межi економiчної та соцiальної катастрофи. Вiд попередньої влади ми отримали у спадок: 15 % падiння ВВП, 22 % iнфляцiї, знецiнено вдвiчi гривню, збiльшений у 4 рази зовнiшнiй та внутрiшнiй державний борг, скороченi до критичного рiвня валютнi резерви Нацбанку. Кабальний газовий договiр спричинив пiдвищення комунальних тарифiв та падiння рентабельностi промисловостi.

Ми змогли подолати хаос та руїну, стабiлiзувати ситуацiю i створити фундамент для реформ.

Партiя регiонiв пропонує виважену й реалiстичну програму формування суспiльства вiльних та заможних громадян.

Шлях ВІД СТАБІЛЬНОСТІ – ДО ДОБРОБУТУ – це шлях нацiонального прогресу заради нової якостi життя громадян України!

УКРАЇНА – БАГАТОМІЛЬЙОННА ЄВРОПЕЙСЬКА КРАЇНА УСПІШНИХ ЛЮДЕЙ

Ми все робимо заради великої мети – добробуту всiх українцiв. Створення належних умов для гiдного життя громадян нашої країни – головне завдання Партiї регiонiв.

Мiцна сiм'я – основа здорового суспiльства

Держава повинна дати можливiсть молодi «стати на ноги» у своїй країнi. Молодi сiм'ї отримають доступне житло завдяки державнiй iпотецi пiд 3 % рiчних, за рахунок соцiальних контрактiв iз роботодавцями.

Допомога при народженнi першої дитини в 2012 роцi складе 28 830 грн., другої – 57 660 грн., третьої – 115 320 грн. Це у два рази бiльше, нiж у 2008 роцi. До 2017 року розмiр цих виплат зросте ще вдвiчi.

У кожнiй областi вiдкриється перинатальний центр, будуть переоснащенi пологовi будинки.

Освiта – iнвестицiї в майбутнє

Якiсна освiта сьогоднi – це процвiтання держави в майбутньому. Покращення якостi освiти включатиме:
– забезпечення держзамовлення щонайменше 75 % мiсць у вищих навчальних закладах;
– виплату стипендiй на рiвнi мiнiмальної зарплати;
– збiльшення зарплати освiтянам щонайменше на 20 % щороку;
– повну комп'ютеризацiю та пiдключення всiх шкiл до Інтернету.

Працювати в Українi комфортно i престижно

Кожен українець матиме гiдну зарплату та можливостi працевлаштування. Будуть створенi новi робочi мiсця за рахунок:
– 100 % компенсацiї роботодавцю єдиного соцiального внеску при працевлаштуваннi iнвалiдiв, сирiт, одиноких матерiв та людей, старших за 50 рокiв;
– навчання безробiтних актуальним професiям;
– забезпечення молодих спецiалiстiв першим робочим мiсцем, стажування студентiв iз подальшим працевлаштуванням.

Стабiльно зростатимуть доходи громадян, середня зарплата у 2017 роцi сягне 8000 грн.

Здоров'я людей – основа добробуту

Забезпечимо якiсну та доступну медичну допомогу. Гарантуємо:
– середню зарплату в системi охорони здоров'я не менше 8000 грн. для лiкарiв та 5500 грн. для медперсоналу;
– зниження цiн на лiки першої необхiдностi на 30 %;
– 100 % забезпечення лiками хворих на онкологiчнi, серцево-судиннi захворювання, туберкульоз, ВІЛ/СНІД;
– забезпечення всiх сiльських районiв пересувними амбулаторiями.

Забезпечимо людей з обмеженими фiзичними можливостями належним лiкуванням та необхiдними технiчними засобами реабiлiтацiї.

Створимо умови для здорового способу життя: в кожному регiонi запрацюють новi басейни, стадiони, льодовi арени та спортивнi майданчики.

Забезпеченi люди пенсiйного вiку

Задля створення гiдних умов життя для людей лiтнього вiку:
– повнiстю компенсуємо до 2017 року всi вклади Ощадбанку СРСР до 5000 грн.;
– мiнiмальна пенсiя буде на 20 % вища за прожитковий мiнiмум;
– суттєво пiдвищимо розмiри пенсiй вiйськовослужбовцям, працiвникам правоохоронних органiв.

Комфортне та доступне житло

Забезпечимо доступним житлом молодi сiм'ї, лiкарiв, учителiв, вiйськовослужбовцiв, працiвникiв правоохоронних органiв за рахунок щорiчного будiвництва 100 тис. квартир.

Чисте довкiлля

Полiпшимо екологiчну ситуацiю за рахунок:
– завершення будiвництва об'єкта «Укриття» на ЧАЕС до 2015 року;
– 20 тис. систем централiзованого очищення питної води;
– будiвництва екологiчних смiттє- переробних заводiв у кожному регiонi.

ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ – ЗАПОРУКА ВИСОКИХ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ

Партiя регiонiв придiляє особливу увагу економiчному розвитку країни. Наша мета – створення в Українi сучасної ефективної економiки.

Сучасна економiка

Ми прямуємо до створення високопродуктивної iнновацiйної економiки.

Забезпечимо:
– зростання ВВП – щонайменше 5% на рiк;
– стабiльнiсть нацiональної валюти.

Це буде реалiзовано за рахунок:
– поетапного зниження податку на прибуток пiдприємств до 16% у 2014 р.;
– запровадження податкових канiкул для ІТ та iнновацiйних проектiв термiном на 10 рокiв;
– надання вiтчизняному виробнику доступних банкiвських кредитiв.

Ефективна енергетика, енергетична незалежнiсть

Україна позбудеться залежностi вiд iмпорту енергоносiїв. Ми збiльшимо видобуток власного вугiлля, нафти та сланцевого газу. Розпочнемо розробку шельфових газових родовищ. Розширимо використання енергiї сонця, вiтру та води.

Модернiзуємо теплоелектростанцiї для ефективного використання вiтчизняного вугiлля та iнших видiв палива.

Нове життя українського села

Україна повнiстю забезпечить себе вiтчизняними продуктами харчування, стане потужним експортером продовольства завдяки:
– створенню 1500 сiльськогосподарських кооперативiв;
– будiвництву нових елеваторiв, овоче– та фруктосховищ;
– встановленню цiни на земельний пай не менше 20 тис. грн. за гектар та оренди не нижче 1000 грн. за гектар;
– розбудовi соцiальної iнфраструктури сiльської мiсцевостi (автодорiг, лiкарень та шкiл, газифiкацiї сiл).

Українi – сучасну iнфраструктуру

Розвинена та якiсна iнфраструктура – запорука динамiчного розвитку економiки. Оновлення iнфраструктури передбачає:
– будiвництво сучасних автомобiльних дорiг, якi б дали змогу потрапити з заходу на схiд України за 14 годин;
– нове швидкiсне залiзничне сполучення мiж столицею та регiонами;
– доступнi авiаперельоти для кожного українця;
– реконструкцiю та будiвництво аеропортiв, морських i рiчкових портiв, залiзничних вокзалiв;
– будiвництво нових станцiй метро та розвиток комунального транспорта.

ЕФЕКТИВНА ДЕРЖАВА: ВІДПОВІДАЛЬНА ВЛАДА ТА ВІДКРИТЕ СУСПІЛЬСТВО

Суспiльство добробуту забезпечується належним рiвнем громадянських свобод та необхiдними зусиллями влади для гарантування безпеки держави i громадянина.

Країна вiльних людей

Наш прiоритет – можливiсть людини вiльно розвиватися в усiх сферах. Ми виступаємо за:
– iнтелектуальну свободу;
– свободу слова;
– рiвнi можливостi для жiнок i чоловiкiв i усiх сферах життя;
– законодавче забезпечення права громадян на рiдну мову;
– надання росiйськiй мовi статусу другої державної.

Сильнi регiони – процвiтаюча держава

Держава процвiтатиме, якщо будуть потужними її регiони. З метою подальшого розвитку мiсцевого самоврядування:
– будуть розширенi повноваження органiв мiсцевого самоврядування;
– 60 % зведеного державного бюджету – мiсцевим радам.

Ефективнi правоохороннi органи та боєздатна армiя

Україна повинна мати силовi структури європейського зразка. Ми забезпечимо:
– ефективну контрактну армiю;
– скасування обов'язкового призову з 1 сiчня 2014 року;
– вiйськовослужбовцiв та працiвникiв правоохоронних органiв – доступним житлом.

Українi – свiтове визнання

У мiжнароднiй полiтицi виступаємо за:
– збереження позаблокового статусу України – гарантiю безпеки кожного громадянина;
– здобуття асоцiйованого членства в Євросоюзi, створення зони вiльної торгiвлi, зняття вiзових бар'єрiв мiж Україною та ЄС;
– посилення економiчної спiвпрацi в рамках зони вiльної торгiвлi з країнами СНД;
– стратегiчне партнерство з Росiєю, США, Китаєм;
– вiдкриття для України ринкiв країн «Великої двадцятки» та країн, що розвиваються;
– реалiзацiю конкурентних переваг країни для здобуття права на проведення спортивних та культурних заходiв європейського та свiтового рiвнiв.

НАСТАВ ЧАС ОБ'ЄДНАТИ ЗУСИЛЛЯ ЗАРАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРОГРЕСУ ТА ПРОЦВІТАННЯ! ПРОЙДЕМО ШЛЯХ ВІД СТАБІЛЬНОСТІ ДО ДОБРОБУТУ РАЗОМ!

Голова Партiї регiонiв Микола Азаров

 
* Имя:
Е-mail:
* Текст:
* Защитный код: (пять цифр от 0 до 9)


* - Поля, помеченные звездочкой, обязательны для заполнения.