28.03.12
Створюємо новий статут мiста разом
источник: ЗА ОГНЕУПОРЫ (Часов Яр)
Згiдно з розпорядженням мiського голови м. Часiв Яру № 36 рр вiд 06.03.2012 р. «Про створення робочої групи з пiдготовки Статуту територiальної громади м. Часiв Яру Донецької областi» Часовоярською мiською радою була створена робоча група, що буде виконувати розробку проекту Статуту мiста.

Статут вiдповiдно до Конституцiї України, Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi» визначає систему управлiння мiстом Часiв Яром, гарантiї мiсцевого самоврядування, засоби органiзацiї i економiчної дiяльностi, правового забезпечення органiв i посадових осiб мiсцевого самоврядування, самоорганiзацiї населення у мiстi Часiв Ярi з урахуванням iсторичних, нацiонально-культурних, соцiально-економiчних та iнших особливостей розвитку територiальної громади м. Часiв Яру.

Мета Статуту – консолiдацiя членiв територiальної громади м. Часiв Яру для соцiально-економiчного розвитку, полiтичної стабiльностi i формування демократичних механiзмiв функцiонування органiв мiсцевого самоврядування.

Головна задача Статуту – встановлення форм i порядку здiйснення мiсцевого самоврядування територiальної громади мiста, органiзацiйних, правових, економiчних i фiнансових засад мiсцевого самоврядування на територiї мiста, визначення порядку формування органiв мiсцевого значення, принципiв взаємодiї i розмежування їх компетенцiї, визначення форми участi мешканцiв мiста в прийняттi рiшень, а також регулювання iнших питань, вiднесених чинним законодавством до компетенцiї мiсцевого самоврядування.

У склад робочої групи ввiйшли посадовi особи мiсцевого самоврядування, представники пiдприємств, установ, громадських i полiтичних органiзацiй мiста.

Розпорядженням мiського голови був затверджений План роботи робочої групи з розробки i пiдготовки Статуту територiальної громади м. Часiв Яру. Згiдно з Планом до червня 2012 року будуть проведенi плановi засiдання робочої групи (всього – 4 засiдання), громадське обговорення проекту Статуту, розгляд його на пленарному засiданнi мiської ради, розмiщення повного тексту Статуту на офiцiйному веб-сайтi Часовоярської мiської ради в окремому роздiлi «Статут мiста», здiйснення державної реєстрацiї Статуту в органах Мiнiстерства юстицiї України, оприлюднення iнформацiї стосовно Статуту у друкованих засобах масової iнформацiї.

Всi мешканцi мiста Часiв Яру запрошуються до активної участi у розробцi Статуту мiста. Офiцiйною адресою для звернень з пропозицiями щодо змiсту Статуту для мешканцiв м. Часiв Яру встановлено: м. Часiв Яр, вул. Цiлинникiв, 1 (телефони для довiдок: 20-28 та 20-53).Офiцiйний веб-сайт Часовоярської мiської ради www.chasovrada.gov.ua, E-mail chasovgs@ukr.net.

 
* Имя:
Е-mail:
* Текст:
* Защитный код: (пять цифр от 0 до 9)


* - Поля, помеченные звездочкой, обязательны для заполнения.