28.07.10
У виконкомi мiської ради робота ведеться постiйно
источник: ЗА ОГНЕУПОРЫ (Часов Яр)
На черговому засiданнi виконкому мiської ради було заслухано звiт про хiд виконання Програми подолання дитячої бездоглядностi на територiї Часовоярської мiської ради служби у справах дiтей (начальник А.М. Малихiна).

Служба у справах дiтей Часовоярської мiської ради здiйснює координацiйну дiяльнiсть у вирiшеннi питань соцiального захисту неповнолiтнiх i органiзацiї роботи з попередження бродяжництва i правопорушень серед неповнолiтнiх в тiснiй взаємодiї всiх органiв i служб, якi займаються питаннями дитинства.

Службою у справах дiтей ведеться постiйна робота по захисту прав неповнолiтнiх, з початку року до суду направлено:
– 5 позовних заяв по позбавленню батькiвських прав;
– 5 справ, у яких служба у справах дiтей була задiяна як зацiкавлена особа;
– 5 справ, у яких представник служби виступав як законний представник неповнолiтнiх.

На даний момент в стадiї розробки знаходиться 2 справи по позбавленню батькiвських прав та 1 справа по визнанню громадянина безвiсно вiдсутнiм.

Службою у справах дiтей ведеться профiлактична робота з рiдними дiтей, що залишились без батькiвського пiклування, рiдним роз'яснюються переваги знаходження дiтей пiд опiкою та недолiки iнтернатних закладiв країни.

З початку року було оформлено опiку над трьома неповнолiтнiми, що залишилися без пiклування батькiв.
У Дзержинському мiському притулку для неповнолiтнiх перебувають три дитини, якi чекають встановлення статусу.

З початку 2010 року до м. Артемiвська була направлена одна родина, яка звернулася до служби у справах дiтей м. Часiв Яр з питання можливостi встановлення опiки над дитиною.

Службою у справах дiтей ведеться постiйна робота з родинами, що стоять на облiку, як функцiонально неспроможнi (8 родин), та родинами, що знаходяться у групi ризику. Йде виявлення на раннiй стадiї сiмей, якi неспроможнi або не бажають виконувати виховнi функцiї та забезпечувати захист прав дiтей, якi виховуються в таких сiм'ях. З даними родинами проводяться постiйнi профiлактичнi бесiди, роз'яснюються права батькiв та дiтей, обов'язки батькiв та можливi наслiдки невиконання даних обов'язкiв.

Пiдлiтки, що знаходяться на облiку у службi, вiдмiчаються один раз на мiсяць, пiд час вiдмiток з ними проводяться профiлактичнi бесiди, окрiм цього, родини вiдвiдуються за мiсцем проживання з метою контролю ситуацiї у родинi.

За І пiврiччя 2010 року було проведено понад 15 спiльних з класними керiвниками рейдiв, спрямованих на контроль функцiонально-неспроможних родин та родин пiдлiткiв, що знаходяться на облiку у службi. Також данi рейди допомагають виявляти новi неблагополучнi родини.

Велику вагу мають щотижневi бесiди з неповнолiтнiми в навчальних закладах, що тримають пiд контролем дiтей, якi схильнi до прогулiв та невеликих правопорушень. Данi бесiди дають можливiсть своєчасно реагувати на змiни в поведiнцi неповнолiтнiх та попереджувати можливi негативнi прояви у поведiнцi.
На жаль, до даного моменту не вирiшено питання про можливiсть утворення при мiському вiддiлку мiлiцiї вiддiлу, що б займався питаннями неповнолiтнiх.

Органiзацiя превентивного виховання, правовиховної та профiлактичної роботи є одним з приоритетних напрямкiв роботи служби та виховних закладiв.

Позитивних результатiв в роботi з подолання дитячої бездоглядностi на територiї Часовоярської мiської ради можливо досягнути лише при умовах тiсної взаємодiї учбових закладiв зi службою у справах дiтей та органами внутрiшнiх справ.