15.07.09
Карантинним та особливо небезпечним iнфекцiям – нi!
источник: ЗА ОГНЕУПОРЫ (Часов Яр)
На черговому засiданнi виконкому мiської ради було заслухано iнформацiю про хiд виконання комплексного плану заходiв щодо запобiгання занесенню та розповсюдженню на територiї Часовоярської мiської ради карантинних та iнших особливо небезпечних iнфекцiй на 2006-2010 роки, затверджених рiшенням виконкому мiської ради вiд 29.06.2006 № 108.

Вищеназваним рiшенням було затверджено комплексний план заходiв на випадок виникнення та розповсюдження на територiї м. Часiв Яру карантинних та iнших особливо небезпечних iнфекцiй (далi – ОНІ) на перiод 2006-2010 рокiв, в яких задiянi усi служби мiста.

На виконання зазначених заходiв складено оперативний план протиепiдемiчних заходiв по локалiзацiї та знищенню вогнищу холери, чуми та iнших iнфекцiй невiдомої етiологiї.

На перiод ускладнення по ОНІ в Часовоярськiй лiкарнi № 3 розгортається шпитальна база на одиничнi випадки карантинних та iнших ОНІ, з необхiдною кiлькiстю персоналу, обладнання:

5 лiжок – шпиталь;
15 лiжок – iзолятор на базi iнфекцiйного вiддiлення;
25 лiжок – iзолятор на базi терапевтичного вiддiлення.

Створено резерв лiкарських засобiв лiкування хворих ОНІ на одиничнi випадки та обновлюється по мiрi необхiдностi.

У вiддiленнях згiдно затвердженого плану проводяться теоретичнi та практичнi заняття по пiдготовцi медичного персоналу зi здачею залiку у квiтнi.

Складено списки основного та дублюючого складу шпитальної бази, провiзорного вiддiлення та iзолятору. Всi спiвробiтники ознайомленi зi своїми функцiональними обов'язками. Складено схеми оповiщення основного та дублюючого складу бази.

Проведено розрахунок дезинфiкуючих засобiв на випадок виникнення ОНІ для дотримання протиепiдемiчного режиму в шпитальнiй базi.

Проведено розрахунок твердого та м'якого iнвентарю.

Споруда пральнi знаходиться в аварiйному станi, немає гарячої води, миючих засобiв в достатньої кiлькостi.

Для забезпечення нормального функцiонування шпитальної бази по наданню медичної допомоги населенню та попередженню ОНІ необхiдно:

– придбати комплекти захисної одежi І типу для спiвробiтникiв шпитальної бази;
– устаткувати сан. площадку для обробки медичного транспорту;
– провести ремонт пральнi;
– забезпечити необхiдною кiлькiстю миючих та дезинфiкуючих засобiв.

Заслухавши вищеназвану iнформацiю, виконком мiської ради вирiшив доручити особам, вiдповiдальним за виконання комплексного плану заходiв щодо запобiгання занесенню та розповсюдженню карантинних та iнших особливо небезпечних iнфекцiй на 2006-2010 роки, продовжити роботу по його реалiзацiї у встановленi термiни.

 
* Имя:
Е-mail:
* Текст:
* Защитный код: (пять цифр от 0 до 9)


* - Поля, помеченные звездочкой, обязательны для заполнения.