28.05.08
Історик Бахмутського краю
источник: ЗА ОГНЕУПОРЫ (Часов Яр)

Про кожну людину ми судимо по її справах, втiленню та вiнцю життя людського духу. І погодьтеся, небагато на свiтi таких людей, котрi все своє життя присвячують наполегливому будiвництву вселюдського Храму науки й культури, сприяють зростанню духовностi. Особливо важливою є ця праця в провiнцiї, в таких невеличких мiстах, як наш Часiв Яр.

Днями вiдсвяткував свiй ювiлей вiдомий вчений-археолог, музейник, iсторик Бахмутського краю Татаринов Сергiй Йосипович. Народився вiн 26 травня 1948 р. в м. Артемiвську. Його батько, учасник Великої Вiтчизняної вiйни, орденоносець, помер у 1959 р. Мати, одна виховуючи далi єдиного сина, працювала вчителькою хiмiї, вела шкiльний гурток краєзнавцiв, прищеплюючи любов до рiдної минувщини дiтям. Померла вона у 1983 роцi.

Прадiд i дiд С.Й. Татаринова були православними священниками, дiди та бабцi – вчителями. Дiди Татаринов І.О. та Степанюк Г.С. були репресованi в недоброї пам'ятi 1933 роцi як «українськi нацiоналiсти», страченi НКВС. Посмертно реабiлiтованi…

Пiсля закiнчення 8 класiв Артемiвської ЗОШ №11 Сергiй Татаринов навчався i став випускником Артемiвського медичного училища (1967 р.), потiм закiнчив iсторичний факультет ХНУ (1973 р.), аспiрантуру Інституту археологiї АН СРСР у Москвi (1976-1980 рр.).

Працював фельдшером (1967-68 рр.), вчителем ВШ №4 (1968-70), директором Будинку пiонерiв i школярiв (1970-1981), заступником директора ЗОШ №12 по виховнiй роботi (1981-1988). Має знак «Вiдмiнник освiти України» (1978).

Справжнiм покликанням С.Й. Татаринова стала робота на музейнiй нивi. Вiн створював у 1970-1983 рр. музей В.М.Сосюри в м. Сiверську, музей археологiї та етнографiї в с. Покровському, музей iсторiї села Яковлiвка. З 1983 року очолював бригаду iсторикiв-краєзнавцiв по створенню Артемiвського державного краєзнавчого музею. Працював директором АДКМ в 1988-2000 роках. Гiдно подиву й шани, що ця людина, маючи величезну завантаженiсть на роботi, знаходила сили й час для археологiчних експедицiй – на це протягом багатьох рокiв йшли майже всi вихiднi та вiдпустки.

За 40 рокiв С.Й. Татаринов вiдкрив десятки пам'яток археологiї на пiвнiчному сходi Донеччини, якi увiйшли до багатьох видань України та СНД, вiдомi у Європi.

Небайдужiсть до проблем свого народу, своєї громади, активнiсть у пошуку шляхiв їх подолання – це визначна риса справжнiх громадян своєї країни. Безкомпромiснiсть i некорисливiсть С.Й. Татаринова, його наполегливiсть, фаховiсть у вирiшеннi питань суспiльного життя добре вiдомi всiм, хто мав iз ним справу. Сергiй Йосипович неодноразово був депутатом Артемiвської мiської Ради (1990-98 рр., 2002-2006 рр.) – членом Президiї мiськради i головою постiйної комiсiї по культурi i справам молодi (1990-94 р.р.), секретарем комiсiї по законностi, головою комiсiї з управлiння комунальною власнiстю (1994-98 рр.).

С.Й. Татаринов працював позаштатним консультантом Комiтету з культури Верховної Ради України (1994-98 рр. – голова М.В. Косiв, 2000-2002 рр. – голова Л.С. Танюк). За його участю створювалися проекти Законiв про музеї, Про бiблiотечну справу, Про туризм, Про охорону культурної спадщини, Про охорону археологiчної спадщини та iншi.

В 1996 роцi Сергiй Йосипович Татаринов Указом Президента України був удостоєний звання «Заслужений працiвник культури України» за значний внесок у соцiально-економiчний розвиток м. Артемiвська та у зв'язку з 425-рiччям мiста.

З 2000 року вiн працює у ВАТ «Часiвоярський вогнетривкий комбiнат», побудував тут новi музеї: iсторико-краєзнавчий та музей-музичну вiтальню видатного спiвака сучасностi, народного артиста СРСР та України, уродженця Часiв Яру Й.Д. Кобзона.

С.Й. Татаринов є радником з питань iсторiї та розвитку козацтва Головного отамана Спiлки козацьких органiзацiй України, полковником козацтва, автором трьох книжок з iсторiї козацтва Донеччини. Очолює регiональне вiддiлення Центру ПАНУ, УТОПІК «Часи козацькi». Здiйснював юридичне оформлення Часiвоярського полку, трьох Слобiдських полкiв у мiстах Сiверську, Соледарi, селищi Опитному, донського козачого полку iм. Єфремова в Артемiвську.

Сергiй Йосипович Татаринов є автором 28 видань з iсторiї Донбасу, 172 наукових робiт з археологiї, музеєзнавства, пам'яткознавства, iсторiї медицини, правоохоронних органiв, юдаїки. Вiн є редактором понад 30 краєзнавчих видань, збiрок спогадiв учасникiв Другої свiтової вiйни та локальних вiйн, що вийшли друком загальним накладом понад 20 тис. примiрникiв у м. Часiв Яр у 2000-2008 рр.

27 жовтня 2006 р. йому було присуджено вченою спецiалiзованою радою iсторичного факультету ДНУ вчену ступiнь кандидата iсторичних наук за спецiальнiстю «Історiя України» (диплом ДК №040050 ВАК України).

Сергiй Йосипович очолює регiональне вiддiлення Центру пам'яткознавства НАНУ та УТОПІК, є учасником понад 40 наукових конференцiй СНД, України, автором розробки концепцiй музеїв освiти, земської медицини, козацтва, що увiйшли до «Програми розвитку музейної справи Артемiвська до 2010 року», вiн визначив на пiдставi архiвних джерел 235-лiття поштового звязку в Бахмутi, 200-рiччя першої школи та першої лiкарнi в Бахмутському повiтi в 2008 роцi.

Нинi С.Й Татаринов працює над докторською дисертацiєю «Мiсцеве самоврядування: промислово-економiчнi та соцiальнi аспекти розвитку Бахмутського повiту (друга половина XIX– початок XX столiть)».

Вчений спiвпрацює з Фондом «Україна-ХХІ Столiття» народного депутата України Б.В. Губського та Фондом Катерини Ющенко «Україна 3000». Вiн є постiйним автором часописiв «Вiдлуння вiкiв», «Археологiя», «Пам'ятки науки i технiки України», «Працi Центру пам'яткознавства», «Новi дослiдження пам'яток козацької доби в Українi». До речi, Сергiй Йосипович – постiйний автор «Донеччини» з 1970 року.

Зазначимо, що С.Й. Татаринов виховав понад 20 дипломованих iсторикiв, якi зараз працюють в Артемiвську, Харковi, Донецьку, Києвi.

Вiд iменi колективу ВАТ «Часiвоярський вогнетривкий комбiнат», мiської iнтелiгенцiї, колег, палких шанувальникiв iсторiї нашого рiдного краю щиро зичимо

******************* исТорыю нам пишет, а сверху жидовские награды получил ...

от администратора:
Олегсий, напоминаю о том, что в комментариях запрещена нецензурная лексика!

 
* Имя:
Е-mail:
* Текст:
* Защитный код: (пять цифр от 0 до 9)


* - Поля, помеченные звездочкой, обязательны для заполнения.