24.01.08
Основний фiнансовий документ мiста прийнято
источник: ЗА ОГНЕУПОРЫ (Часов Яр)
Основний фiнансовий документ мiста прийнято 12 сiчня цього року на засiданнi 18 сесiї мiської ради
депутатський корпус прийняв рiшення «Про мiський бюджет на 2008 рiк».
Розглянувши пояснювальну записку начальника вiддiлу облiку та звiтностi Часовоярської мiської ради В.П.Дергаус «Про проект мiського бюджету на 2008 рiк», керуючись Законом України вiд 28.12.2007 № 107-VІ «Про Державний бюджет України на 2008 рiк», ст.ст.28, 52 Закону України вiд 21.05.97 № 280/97-ВР «Про мiсцеве самоврядування в Українi» iз внесеними до нього змiнами, Бюджетним Кодексом України вiд 21.06.2001 №2542-III iз внесеними до нього змiнами, депутатський корпус

В И Р I Ш И В :
1. Установити:
1.1. Загальний обсяг доходiв мiського бюджету на 2008 рiк у сумi 10 339,5 тис. грн.; у тому числi субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацiю заборгованостi з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освiту» педагогiчним, науково-педагогiчним та iншим категорiям працiвникiв навчальних закладiв» у сумi 115,6 тис. грн.; субвенцiю на виконання повноважень щодо надання соцiальних послуг населенню мiста по охоронi здоров'я згiдно укладеної угоди мiж Артемiвською мiською радою та Часовоярською мiською радою у сумi 4726,9 тис. грн., дотацiю вирiвнювання, що одержується з районних та мiських бюджетiв, в сумi 1166,8 тис. грн.
Обсяг доходiв загального фонду мiського бюджету визначити в сумi 9943,2 тис. грн., спецiального фонду – 396,3 тис. грн., у тому числi бюджету розвитку – 12,9 тис. грн.
2. Затвердити загальний обсяг видаткiв мiського бюджету на 2008 рiк у сумi 10 339,5 тис. грн., у тому числi обсяг видаткiв загального фонду бюджету в сумi 9943,2 тис. грн. i видаткiв спецiального фонду бюджету – 396,3 тис. грн., у тому числi бюджету розвитку – 12,9 тис. грн. вiдповiдно до функцiональної структури бюджету i по головних розпорядниках коштiв мiського бюджету.
3. Затвердити на 2008 рiк:
– субвенцiю на виконання повноважень щодо надання соцiальних послуг населенню цих мiст по охоронi здоров'я, згiдно укладених угод мiж Артемiвською мiською радою та Часовоярською мiською радою в сумi 4 726,9 тис. грн.;
– дотацiю вирiвнювання з бюджету м. Артемiвська до бюджету м. Часiв Яру в сумi 1 166,8 тис. грн.;
– субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацiю заборгованостi з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освiту», педагогiчним, науково-педагогiчним та iншим категорiям працiвникiв навчальних закладiв» у сумi 115,6 тис. грн.
4. Установити розмiр оборотної касової готiвки мiського бюджету на 2008 рiк у сумi 5,00 тис. грн.
5. Установити, що в 2008 роцi:
5.1. У доходи загального фонду мiського бюджету зараховуються:
– 25 вiдсоткiв податку з доходiв фiзичних осiб, сплаченого на територiї мiста Часiв Яру;
– 60 вiдсоткiв плати за землю, сплаченої на територiї мiста Часiв Яру ;
– iншi доходи, що зараховуються в мiський бюджет в розмiрах, встановлених дiючим законодавством.
5.2. У вiдповiдностi зi ст. 71 Бюджетного кодексу України надходження спецiального фонду доходiв мiського бюджету в сумi 12,9 тис. грн. направляються для формування бюджету розвитку.
5.3. У доходи спецiального фонду мiського бюджету зараховуються:
– надходження до бюджету розвитку в сумi 12,9 тис. грн., якi включають кошти вiд вiдчуження майна, що перебуває у комунальнiй власностi територiальної громади м. Часiв Яру;
– податок з власникiв транспортних засобiв i iнших самохiдних машин i механiзмiв (крiм податку з власникiв водних транспортних засобiв) у визначених законодавством розмiрах у сумi 100,0 тис. грн.;
– власнi надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштiв мiського бюджету, в сумi 274,4 тис. грн.;
– 10 вiдсоткiв надходжень збору за забруднення навколишнього природного середовища i грошовi стягнення за шкоду, заподiяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслiдок господарської й iншої дiяльностi, в сумi 9,00 тис.грн.
Доходи спецiального фонду мiського бюджету витрачаються на заходи, передбаченi законодавством.
6. Визначити перелiк захищених статей видаткiв мiського бюджету на 2008 рiк:
– оплата працi працiвникiв бюджетних установ (КЕКВ 1110);
– нарахування на заробiтну плату (КЕКВ 1120);
– придбання медикаментiв та перев'язувальних матерiалiв (КЕКВ 1132);
– забезпечення продуктами харчування (КЕКВ 1133);
– оплата комунальних послуг та енергоносiїв (1160);
– трансферти населенню (КЕКВ 1340);
– трансферти мiсцевим бюджетам (КЕКВ 1320).
7. Надати повноваження мiському головi:
7.1. Укладати договори з установами банкiв про направлення тимчасово вiльних коштiв на депозитнi рахунки для забезпечення збалансованого та соцiального розвитку територiї, ефективного використання фiнансових ресурсiв.
7.2. Укладати договори про отримання:
– безвiдсоткових короткотермiнових позичок на покриття касових розривiв за рахунок коштiв єдиного казначейського рахунку, пов'язаних з забезпеченням видаткiв, в першу чергу на оплату працi працiвникiв бюджетних установ та нарахування на заробiтну плату, придбання продуктiв харчування i медикаментiв, оплату комунальних послуг та енергоносiїв;
– безвiдсоткових середньострокових позичок в обсягах невиконання розрахунково визначених Мiнiстерством фiнансiв України прогнозних надходжень на 2008 рiк, що враховуються при визначеннi мiжбюджетних трансфертiв, визначених у додатку №6 до Закону України «Про Державний бюджету України на 2008 рiк».
8. Установити, що:
8.1. Фiнансування видаткiв мiського бюджету здiйснюється в межах фактичних надходжень з використанням режиму економiї.
8.2. Розпорядники коштiв мiського бюджету мають право брати зобов'язання на здiйснення видаткiв тiльки в межах вiдповiдних бюджетних призначень, установлених їм на 2008 рiк, враховуючи необхiднiсть виконання бюджетних зобов'язань минулих рокiв, взятих до облiку органами Державного казначейства України.
8.3. Керiвники бюджетних установ здiйснюють утримання чисельностi працiвникiв i фактичнi видатки на заробiтну плату, включаючи видатки на премiї та iншi види заохочень та винагород, матерiальну допомогу, тiльки в межах фонду заробiтної плати, затвердженого в кошторисах на утримання бюджетних установ.
8.4. Фiнансування природоохоронних заходiв з мiського бюджету здiйснюється в межах надходження платежiв до мiського бюджету за забруднення навколишнього природного середовища вiдповiдно до Програми економiчного та соцiального розвитку територiї Артемiвської мiської ради, затвердженої мiською радою.
8.5. Кошти вiд надходження податку з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв спрямовуються на ремонт i утримання автомобiльних дорiг.
8.6. Делегувати право мiському головi в мiжсесiйний перiод приймати розпорядження про перерозподiл бюджетних призначень мiж головними розпорядниками коштiв мiського бюджету та кодами функцiональної i економiчної класифiкацiї видаткiв, а також про внесення змiн до доходної та видаткової частин мiського бюджету у випадках змiни обсягiв мiжбюджетних трансфертiв або надходження додаткових сум дотацiй, субвенцiй з державного бюджету та бюджетiв iнших рiвнiв, з наступним затвердженням цих розпоряджень мiською радою.
8.7. При розрахунку обсягу мiжбюджетних трансфертiв мiж бюджетом мiста обласного значення Артемiвська та бюджетом мiста районного значення Часiв Яр застосовується Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.12.2004 № 1782 «Деякi питання врегулювання мiжбюджетних вiдносин» iз внесеними до неї змiнами. Для стимулювання мiсцевих бюджетiв, якi щороку нарощують обсяг доходiв, що враховуються пiд час визначення мiжбюджетних трансфертiв, розрахунок обсягу доходiв, закрiплених за мiсцевими бюджетами, проводиться з урахуванням показника стимулювання.
8.8. Звiти про виконання мiського бюджету пiдлягають публiкацiї через друкованi засоби масової iнформацiї – в газетi «За огнеупоры», спiвзасновником якої є мiська рада.
9. Головному розпоряднику коштiв мiського бюджету:
9.1. Забезпечити упорядкування видаткiв, якi здiйснюються за рахунок бюджетних асигнувань, iз приведенням показникiв по мережi, штатам i контингенту установ i органiзацiй у вiдповiднiсть з бюджетними призначеннями, передбаченими на їх утримання у 2008 роцi.
9.2. Передбачити в кошторисах доходiв i видаткiв бюджетних установ у повному обсязi кошти на оплату працi працiвникiв бюджетних установ вiдповiдно до встановлених чинним законодавством умов оплати працi та розмiру мiнiмальної заробiтної плати, проведення розрахункiв за електричну енергiю i теплову енергiю, водопостачання i водовiдведення, природний газ та послуги зв'язку, якi споживаються бюджетними установами, не допускаючи простроченої заборгованостi за зазначенi послуги.
9.3. Установити лiмiти споживання енергоносiїв у фiзичних обсягах по кожнiй бюджетнiй установi, виходячи з обсягiв призначень, затверджених у додатку до даного рiшення.
10. Вiддiлу облiку та звiтностi Часовоярської мiської ради:
10.1. Надавати пропозицiї мiськiй радi за узгодженням з постiйною комiсiєю мiської ради з питань економiчної полiтики, бюджету i фiнансiв щодо напрямкiв спрямування надпланових надходжень платежiв в бюджет, у першу чергу, на фiнансування захищених статей видаткiв та можливостi видiлення коштiв на фiнансування iнших видаткiв, якi забезпечують життєдiяльнiсть мiста.
10.2. Забезпечити погашення заборгованостi мiського бюджету перед пiдприємствами, органiзацiями, установами за окремими графiками на протязi року при наявностi додаткових надходжень до бюджету та економiї бюджетних коштiв.

 
* Имя:
Е-mail:
* Текст:
* Защитный код: (пять цифр от 0 до 9)


* - Поля, помеченные звездочкой, обязательны для заполнения.