16.01.08
Комплексну програму затверджено
источник: ЗА ОГНЕУПОРЫ (Часов Яр)
Рiшенням сесiї мiської ради у груднi 2007 року затверджено Комплексну програму по соцiальному захисту незахищених верств населення в м. Часiв Ярi на 2008 – 2011 рр.
Комплексна програма по соцiальному захисту населення, iнвалiдiв та дiтей направлена на соцiальний захист зазначених категорiй населення.
Мета Програми – надання медико-соцiальної, психолого-педагогiчної, правової та матерiальної допомоги найбiльш незахищеним верствам населення у нових соцiально-економiчних умовах, привернення уваги пiдприємств, органiзацiй та установ, комерцiйних структур, громадських органiзацiй до проблем даної категорiї населення та прийняття найбiльш ефективних дiй на мiсцях, направлених на релiзацiю соцiального захисту населення.

Програма має чотири роздiли: органiзацiйнi заходи; медичне обслуговування та медико-соцiальна реабiлiтацiя; соцiальний захист незахищених верств населення; створення умов для вiдпочинку та дозвiлля. Визначенi термiни виконання, джерела фiнансування та вiдповiдальнi за виконання пунктiв Програми.
Роздiл перший передбачає: проводити iнформацiйно-роз'яснювальну роботу в засобах масової iнформацiї з питань пенсiйного забезпечення, надання пiльг та субсидiй, призначення рiзноманiтних видiв соцiальної допомоги та змiн в дiючому законодавствi стосовно цих питань; запропонувати передбачення у колективних договорах пiдприємств, розташованих на територiї мiста, заходiв щодо соцiальної пiдтримки ветеранiв вiйни та працi, малозабезпечених громадян, iнвалiдiв за рахунок власних коштiв; проводити обстеження матерiально-побутових умов самотнiх непрацездатних ветеранiв вiйни та працi з метою виявлення потребуючих соцiальної пiдтримки; продовжити роботу по створенню баз даних iнвалiдiв, дiтей-iнвалiдiв, дiтей-сирiт та дiтей, якi залишились без пiклування батькiв, а також роботу щодо виявлення дiтей, якi потребують допомоги держави, систематично проводити аналiз статистичних даних щодо дiтей рiзних вiкових та соцiальних груп. Проводити монiторинг народжуваностi, дитячої смертностi, включаючи вiдомостi про дiтей, якi залишились без пiклування батькiв, дiтей-сирiт, дiтей з багатодiтних сiмей та iншi.

Роздiл другий: проводити комплекснi медичнi огляди ветеранiв вiйни, iнших пiльгових категорiй населення та їх диспансеризацiю з урахуванням виявленої патологiї, надавати їм медичну допомогу в лiкарняно-профiлактичних закладах мiста; пiдтримувати в належному станi палати для ветеранiв вiйни; забезпечувати придбання медикаментiв для пiльгової категорiї громадян, пiльгове зубопротезування громадян пенсiйного вiку та маючих пiльги, громадян, дiтей-iнвалiдiв, хворих на цукровий дiабет, iнсулiном вiтчизняного виробництва, на базi вiддiлень та кабiнетiв мiської лiкарнi – медичну, фiзичну та психологiчну реабiлiтацiю громадян, а також безкоштовне медичне обслуговування в тубдиспансерi бездомних громадян та осiб, звiльнених з мiсць позбавлення волi.
Третiй роздiл включає такi пункти: залучати спонсорськi кошти пiдприємств всiх форм власностi для надання натуральної, матерiальної допомоги та забезпечення благодiйними обiдами малозабезпечених, безпритульних, одиноких громадян похилого вiку; надавати матерiальну допомогу громадянам до Дня ветеранiв, Дня iнвалiдiв, до святкових дат та подiй; надавати 50-вiдсоткову пiльгу за житлово-комунальнi послуги в межах встановлених норм членам сiмей загиблих воїнiв в Афганiстанi та за користування квартирним телефоном iнвалiдам по зору 1 та 2 груп; залучати iнвалiдiв до навчання у Всеукраїнському Центрi професiональної реабiлiтацiї iнвалiдiв та в iнших навчальних закладах, сприяти їх подальшому працевлаштуванню;органiзовувати оздоровлення дiтей у лiтнiй перiод в мiських та позамiських таборах, при цьому першочергову увагу придiляти оздоровленню дiтей-сирiт, дiтей, якi залишились без пiклування батькiв, з багатодiтних та малозабезпечених сiмей;забезпечити надання матерiальної допомоги дiтям-сиротам та дiтям, якi залишились без пiклування батькiв, з багатодiтних та малозабезпечених сiмей та безкоштовним харчуванням таких дiтей (учнiв 1 – 11 класiв); проводити безкоштовну пiдписку малозабезпеченим верствам населення на газети; передбачити додатковий безкоштовний рейс для громадян пiльгової категорiї по маршруту Часiв Яр – Артемiвськ; забезпечити безкоштовний проїзд пенсiонерiв по дачним маршрутам в весняно-осiннiй перiод.

Роздiл четвертий: залучати представникiв пiльгових категорiй до активної участi в урочистих зборах, святкових зустрiчах та вогниках, засiданнях клубу ветеранiв; продовжити практику святкового вiдвiдування сiмей пiльгових категорiй представниками мiської влади та обслуговування iнвалiдiв на дому центральною бiблiотекою; надавати безкоштовно базу стадiону мiста для занять фiзкультурно-оздоровчого напрямку для iнвалiдiв та ветеранiв; продовжити роботу по органiзацiї та проведенню спортивно-оздоровчих заходiв, змагань з участю iнвалiдiв; забезпечити пiльгове навчання у дитячих музичних школах мiста дiтей пiльгових категорiй; продовжити роботу по виявленню нових талантiв та обдарованих дiтей серед дiтей-iнвалiдiв, дiтей сирiт та дiтей з багатодiтних та малозабезпечених сiмей, сприяти їх подальшому розвитку

 
* Имя:
Е-mail:
* Текст:
* Защитный код: (пять цифр от 0 до 9)


* - Поля, помеченные звездочкой, обязательны для заполнения.