12.12.07
Промисловi пiдприємства мiста працюють стабiльно
источник: ЗА ОГНЕУПОРЫ (Часов Яр)
На черговому засiданнi виконкому було заслухано iнформацiю про хiд виконання Програми економiчного i соцiального розвитку Часовоярської мiської ради за 9 мiсяцiв 2007 року
Пiдведено пiдсумки роботи основних промислових та комунальних пiдприємств мiста Часiв Яру за указаний перiод.
Промисловий комплекс нашого мiста – це 5 промислових пiдприємств та 1 будiвельна органiзацiя. Показники їх дiяльностi свiдчать про те, що усi виконали, а деякi значно перевиконали основнi завдання Програми з обсягiв виробництва продукцiї.

При планових завданнях 219 млн. 290,6 тис. грн. фактичне виконання Програми з обсягiв виробництва за 9 мiсяцiв 2007 року становить 237 млн. 375,3 тис. грн., або 108,2 % до планових рiчних завдань:
ВАТ «Часовоярський вогнетривкий комбiнат» – 100,3 %;
ТОВ ВФ «Гiдрозалiзобетон» – 145,4 %;
ВАТ «Часовоярський ремонтний завод» – 127,4 %;
ЗАТ «Гарант» – 122,2 %.

Не виконало завдання Програми Часовоярське РУ КП «Компанiя «Вода Донбасу» (82,1 %). Ця ситуацiя зумовлена зменшенням кiлькостi поданої води комунальним пiдприємствам, Вуглегорськiй ТЕС, а також зменшенням тарифу для Вуглегорської ТЕС.
За результатами роботи 9 мiсяцiв пiдприємство має збиток в розмiрi 127,2 тис. грн., що пов'язано iз зменшенням випуску товарної продукцiї при одночасному зростаннi витрат по її випуску.
Промисловими пiдприємствами отримано чистого прибутку 22 млн. 253,1 тис. грн.
Збiльшено випуск продукцiї на таких пiдприємствах, як ВАТ «Часовоярський ремонтний завод» (127,4 %), ТОВ ВФ «Гiдрозалiзобетон» (145,4 %), ЗАТ «Гарант» (122,2 %), що значно вплинуло на фiнансовi показники їх дiяльностi.

Промисловими пiдприємствами мiста за 9 мiсяцiв 2007 року освоєно 2 млн. 554 тис. грн. капiтальних вкладень.
Також активно впроваджуються заходи з енергозбереження, ведеться робота по розширенню ринкiв збуту, розробцi нових видiв товарної продукцiї.
За аналiзуємий перiод на промислових пiдприємствах мiста поступово зросла середня заробiтна плата i склала 1326,68 грн. проти 971,46 грн. за пiдсумками 9 мiсяцiв 2006 року.
Пiдприємствами досягнуто запланований Програмою рiвень заробiтної плати.
– ВАТ «Часовоярський вогнетривкий комбiнат» – 110,4 %;
– ВАТ «Часовоярський ремонтний завод» – 118,1 %;
– Часовоярське РУ КП «Компанiя «Вода Донбасу» – 104,1 %;
– ЗАТ «Гарант» – 102,2 %;
– ТОВ ВФ «Гiдрозалiзобетон» – 114,0 %.

Протягом 2007 року створено 29 нових робочих мiсць.
Одним з приоритетних завдань на IV квартал поточного року та на 2008 рiк залишається пiдвищення рiвня заробiтної плати на промислових пiдприємствах мiста.
Важливо вiдзначити участь усiх промислових пiдприємств мiста в «соцiальному контрактi».
ВАТ «Часовоярський вогнетривкий комбiнат» виконав робiт i надав матерiали на загальну суму близько 704 тис. грн. В тому числi: ЗОШ № 15 – 38,8 тис.грн.(ремонт покрiвлi – 2,5 тис.грн; автопослуги, будматерiали – 11,9 тис.грн.; ремонт актового залу – 26,9 тис.грн.); ТМЦ – 1,0 тис.грн.; заправка транспорту для учасникiв змагань – 0,2 тис.грн.; завоз пiску для котельнi ЗОШ № 17 – 10,6 тис.грн.; витрати по музею – 8,0 тис.грн.; утримання бiблiотек – послуги жителям мiста, студентам – 7,6 тис.грн.; допомога ветеранам в ремонтi сараїв (вул. Холода) – 10,7 тис.грн.; благоустрiй мiських дорiг – 28,5 тис.грн.; витрати по котельнi дитячого садку № 48 – 3,9 тис.грн.; новорiчнi подарунки дiтям – 1,0 тис.грн.; прибирання смiття (вул.Недогибченка) – 8,4 тис.грн.; утриманння пожежної охорони – 12,0 тис.грн.; утримання об'єктiв, якi не увiйшли в статутний фонд комбiнату, – 241,9 тис.грн.; будiвництво церкви – 39,0 тис.грн.; завоз пiску на цвинтарi мiста – 23,0 тис.грн.; установка мiжмiського електрозв'язку – 14,0 тис.грн.; органiзацiя та проведення свят у Палацi культури (День Незалежностi, День Перемоги, 8 Березня та iншi) – 125,1 тис.грн., проведення мiжнародного фестивалю «Зiрка Йосипа Кобзона» – 130 тис. грн.

Часовоярським РУ КП «Компанiя «Вода Донбасу» надана допомога в проведеннi робiт по реконструкцiї котельнi ЗОШ № 17 на суму 12 тис. грн., також проведено ремонт примiщень на стадiонi «Авангард», виконано монтаж iндивiдуального опалення в квартирi багатодiтної сiм'ї Краснорудських.
ВАТ «Часовоярський ремонтний завод» надана фiнансова допомога в ремонтi примiщень мiськлiкарнi № 3 – 56,0 тис. грн., реконструкцiї котельнi ЗОШ № 17 – 7,2 тис. грн., придбаннi подарункiв учасникам фестивалю «Зiрка Й. Кобзона» – 2,0 тис. грн., ремонтi катафалку – 15 тис. грн., транспортнi послуги – 0,5 тис. грн.
ТОВ ВФ «Гiдрозалiзобетон» виконано робiт i надано матерiалiв на загальну суму 14,9 тис. грн.
ЗАТ «Гарант» надав транспортнi послуги в сумi 1,8 тис. грн., надав фiнансову допомогу мiськлiкарнi № 3 на суму 2,3 тис. грн.
ТОВ БКФ «Водспецбуд» – участь в реконструкцiї котельнi ЗОШ № 17 – 10,6 тис. грн., установка бордюр в Скверi Героїв – 0,9 тис. грн.

Враховуючи те, що в бюджетi мiста далеко не та кiлькiсть коштiв, яка необхiдна для утримання мiської соцiальної сфери, «соцiальний контракт» – це свого роду спосiб виживання (рятiвний круг) для нашого мiста, одного з малих мiст, затиснутих державою в лещата Бюджетного Кодексу, i ще раз доводить, як колективними зусиллями можна вирiшувати найскладнiшi завдання.
Пiдприємствами житлово-комунального господарства мiста протягом 9 мiсяцiв 2007 року надано послуг на загальну суму 7 млн. 738,1 тис. грн. при планових завданнях 9 млн. 793,9 тис. грн.
Фiнансове становище комунальних пiдприємств, як i ранiше, залишається складним, має мiсце заборгованiсть по заробiтнiй платi, вiдзначається зростання дебiторсько-кредиторської заборгованостi здебiльшого з-за заборгованостi населення по комунальним платежам.
Поступово заборгованiсть населення за житлово-комунальнi послуги зростає, на 01.10.2007 становить 6 млн. 25,8 тис. грн. Претензiйна-позовна дiяльнiсть комунальних пiдприємств, робота серед населення та звернення до керiвникiв пiдприємств усiх форм власностi щодо ведення роз'яснювальної роботи серед працiвникiв про необхiднiсть сплати житлово-комунальних платежiв принесла деякi результати, але не вирiшила проблеми в цiлому.

В житлово-комунальному господарствi мiста працюють 319 чол., їх середня заробiтна плата становить 818,34 грн.
В червнi 2007 року з метою полiпшення ситуацiї з комунальними пiдприємствами мiською радою було прийнято рiшення про лiквiдацiю комунального пiдприємства «Комунсервiс» шляхом злиття його з Часовоярським виробничим ремонтно-житловим пiдприємством.
На сьогоднiшнiй день є деякi результати цього заходу, але найголовнiше, що зменшилася заборгованiсть по заробiтнiй платi – на 01.10.2007 вона становить 64,1 тис. грн. (на 01.07.2007 – 143,5 тис. грн.). Робота з повного погашення заборгованостi триває.
Члени виконкому, заслухавши iнформацiю про хiд виконання Програми економiчного i соцiального розвитку мiської ради за 9 мiсяцiв 2007 року, запропонували керiвникам пiдприємств, установ, органiзацiй, розташованих на територiї Часовоярської мiської ради: продовжити виконання запланованих показникiв Програми соцiального та економiчного розвитку на 2007 рiк; придiлити особливу увагу приросту обсягiв виробництва, пiдвищенню заробiтної плати працiвникiв, а також виконанню заходiв по енергозбереженню та ефективному використанню паливно-енергетичних ресурсiв.

 
* Имя:
Е-mail:
* Текст:
* Защитный код: (пять цифр от 0 до 9)


* - Поля, помеченные звездочкой, обязательны для заполнения.