21.11.07
А заборгованість все ж поступово
источник: ЗА ОГНЕУПОРЫ (Часов Яр)
На жовтневому засiданнi виконкому Часовоярської мiської ради був розглянутий хiд виконання рiшення виконкому мiської ради вiд 27.10.2004 р. № 231 «Про стан розрахункiв населення за спожитi комунальнi послуги та контролю житлово-комунальних пiдприємств за своєчасним надходженням платежiв». Члени виконкому заслухали iнформацiю керiвникiв пiдприємств, що надають житлово-комунальнi послуги населенню мiста Часiв Яру: директора Часовоярського виробничого ремонтно-житлового пiдприємства (ВРЖП) Г.А.Кудрявих, начальника Часовоярської дiльницi Артемiвського виробничого управлiння водопровiдно- каналiзацiйного господарства (АВУВКГ) В.П.Подколзiна, начальника Часовоярської дiльницi Артемiвського управлiння газифiкацiї та газопостачання (АУГГ)
Т.I. Кривошеєвої, директора виробничої одиницi «ЧасiвЯртепломережа» М.В. Лавренка.
***
На балансi ВРЖП знаходиться 174 будинка, 4735 квартир площею 225,1 тис. м2.
Щомiсячне нарахування квартирної плати становить 197,9 тис. грн.
Заборгованiсть на 01.10.2007 склала 1630,4 тис. грн. За 9 мiсяцiв поточного року нараховано 1348,7 тис. грн., сплачено населенням 1101,3 тис. грн., в т.ч. на розрахунковий рахунок поступило 785,1 тис. грн., внесено в касу – 56,7 тис. грн., утримано з заробiтної плати 166,9 тис. грн., взаєморозрахунок 131,6 тис. грн., погашення заборгованостi минулих рокiв – 32,7 %. Вiдсоток оплати за поточний перiод складає 80,1 %.
Пустих приватизованих квартир (прописано – 0 чол.) – 162, сума боргу складає 372,1 тис. грн., щомiсячна сума нарахування 9,6 тис. грн.
Пустих приватизованих квартир, де прописанi квартиронаймачi, – 76, сума боргу складає 158,5 тис. грн., щомiсячнi нарахування – 5,8 тис. грн.
Пустих пограбованих неприватизованих квартир – 138, сума боргу 346,2 тис. грн., щомiсячнi нарахування – 10,3 тис. грн.
З метою погашення заборгованостi з квартирної платнi ведеться роз'яснювальна робота з населенням, закрiпленi працiвники ВРЖП по пiдприємствам та установам, якi працюють у контактi з керiвниками пiдприємств. Щоквартально надаються списки боржникiв на пiдприємства.
З квартиронаймачами укладаються договори з погашення заборгованостi. За 9 мiсяцiв минулого року укладено 16 договорiв на суму 14,1 тис. грн. Погашено 25,1 тис. грн. За 9 мiсяцiв поточного року укладено 15 договорiв на суму 9,5 тис. грн., фактично погашено 11,3 тис. грн.
Надiслано позовiв до суду за 9 мiсяцiв 2007 року 72 на загальну суму 61,4 тис. грн., в порiвняннi з аналогiчним перiодом 2006 року – 21 на суму 14,1 тис. грн.
Робота з цього питання триває.
***
На облiку в абонентському вiддiлi Часовоярської дiльницi ВУВКГ знаходиться 9777 особистих рахункiв: 4400 – по приватному сектору, 5377 – по багатоквартирним будинкам.
Станом на 01.10.2007 заборгованiсть населення мiста за послуги з водопостачання та водовiдведення склала 1 млн. 348,355 тис. грн. (станом на 01.01.2007 – 1 млн. 146,043 тис. грн.). Протягом поточного року нараховано за послуги з водопостачання та водовiдведення – 1 млн. 191,831 тис. грн., сплачено населенням 989,519 тис. грн. Процент оплати складає 83 %.
Укладено 305 договорiв на реструктуризацiю заборгованостi, з них протягом 9 мiсяцiв поточного року – 85. Кiлькiсть справ, якi передано до суду – 142, за поточний рiк – 45.
***
Часовоярською дiльницею Артемiвського управлiння газифiкацiї та газопостачання обслуговується 7339 абонентів. У вiдомчому секторi – 4886 чол., у приватному – 2359 чол., в сiльськiй мiсцевостi – 94.
Кiлькiсть абонентiв, що використовують внутрiшнi та зовнiшнi прибори облiку, збiльшилася в порiвняннi з 2006 роком на 369 чол. (в 2006 роцi на облiку було 1666 лiчильникiв, в 2007 – 2035).
На виконання «Програми ефективного використання газу в побутi» встановлено 120 лiчильникiв пiльговiй категорiї громадян мiста. Це дозволяє посилити контроль за споживанням природного газу i розрахунками за нього.
З загальної кiлькостi абонентiв 3839 (52,3 %) мають заборгованiсть за спожитий газ. На 01.10.2007 заборгованiсть складає 635,7 тис. грн.
Протягом року працiвниками Часовоярської дiльницi проводилася певна робота з боржниками (при проведеннi технiчного обслуговування газових приладiв, iнвентаризацiї, пiд час звiряння розрахункiв за використаний газ): 39 абонентiв приватного сектора не пiдключено опалення на зимовий сезон 2007-2008 рр., 104 абонента вiдомчого сектору вiдключено вiд газопостачання (вiдрiзанi або встановленi пломби). Пiдготовленi матерiали на стягнення боргiв через суд на 18 абонентiв на суму 3500 грн.
Крiм того, пiд час технiчного обслуговування газових приборiв, iнвентаризацiї, в засобах масової iнформацiї абонентам надаються роз'яснення Правил надання населенню послуг з газопостачання, якi стосуються розрахункiв за спожитий газ, укладаються договори про надання послуг з газопостачання.
***
На балансi ВО «ЧасiвЯртепломережа» знаходиться 4204 особистих рахунка. Станом на 01.10.2007 знято з обслуговування у зв'язку з встановленням iндивiдуального опалення 468 особистих рахункiв та 271 у зв'язку з розселенням будинкiв. Всього централiзованим опаленням користуються 3465 абонентiв.
З загальної кiлькостi рахункiв 1540 (431 – у минулому роцi) не мають заборгованостi, 898 абонентiв щомiсячно оплачують (26 % вiд загальної кiлькостi абонентiв), щомiсячний платiж та часткове погашення боргу. 1027 абонентiв оплату за спожите тепло не роблять.
Пiсля проведення iнвентаризацiї особистих рахункiв було виявлено 98 квартир, в яких нiхто не мешкає. При цьому щомiсячне нарахування по цим квартирам складає 42,4 тис. грн., а загальна заборгованiсть станом на 01.10.2007 складає 1367,4 тис. грн. Ця сума щомiсячно зростає на 72,4 тис. грн. i пред'явити її немає кому.
Серед 3465 абонентiв за 998 адресами (29 % вiд загальної кiлькостi абонентiв) мешкають пенсiонери, а субсидiєю з них користується 697 абонентiв (69 %). Решта з рiзних обставин не користується субсидiєю i не здiйснює оплату за послуги теплопостачання, що також сприяє зростанню заборгованостi.
Станом на 01.10.2007 заборгованiсть населення склала 3 млн. 047 тис. грн.
За 9 мiсяцiв 2007 року подано 206 позовiв до суду на суму 417,2 тис. грн.
Щомiсячне нарахування населенню у лiтнiй перiод не проводилося у зв'язку з введенням посезонної оплати. В лiтнiй перiод щомiсячно оплачувалося 115 тис. грн. (94 % за опалювальний перiод 2006-2007 рр.).
В 2007 роцi отримали технiчнi вимоги на встановлення котлiв iндивiдуального опалення 104 чол., на 15.10.2007 встановлено 90 котлiв.
Демонтована опалювана площа у зв'язку з встановленням iндивiдуального опалення склала 25,07 тис. м2, що вiдповiдає щомiсячному нарахуванню 132,4 тис. грн.
Крiм того, по бюджетним закладам нарахування складає 101,8 тис. грн. (38 % вiд загальної суми нарахувань), по iншим – 166,3 тис. грн. (62 %).
ВО «ЧасiвЯртепломережа» постiйно надає у виконком мiської ради, пiдприємствам та органiзацiям мiста списки боржникiв для прийняття вiдповiдних заходiв.
Щомiсячно усi абоненти отримують повiдомлення про нарахування за послуги з теплопостачання у виглядi розрахункових квитанцiй, що дає споживачам змогу слiдкувати за надходженням оплати на особистий рахунок та перерахунками.
***
Заслухавши iнформацiю керiвникiв пiдприємств, що надають житлово-комунальнi послуги населенню мiста Часiв Яру, про хiд виконання рiшення виконкому мiської ради вiд 27.10.2004 № 231 «Про стан розрахункiв населення за спожитi комунальнi послуги та контролю житлово-комунальних пiдприємств за своєчасним надходженням платежiв», виконком визначає, що заборгованiсть населення по комунальним платежам продовжує поступово зростати. Вжитi заходи малоефективнi та не дають очiкуваного результату.
Виконком рекомендував керiвникам пiдприємств, якi надають житлово-комунальнi послуги населенню мiста, активiзувати претензiйно-позовну дiяльнiсть юридичних та абонентських служб комунальних пiдприємств з метою стягнення боргiв населення за спожитi комунальнi послуги.
Вирiшено звернутися до керiвникiв пiдприємств, установ та органiзацiй мiста, незалежно вiд форм власностi, щодо проведення роз'яснювальної роботи серед працiвникiв про необхiднiсть своєчасних розрахункiв за спожитi комунальнi послуги та погашення заборгованостi.

 
* Имя:
Е-mail:
* Текст:
* Защитный код: (пять цифр от 0 до 9)


* - Поля, помеченные звездочкой, обязательны для заполнения.