22.08.07
Про роботу зi зверненнями громадян
источник: ЗА ОГНЕУПОРЫ (Часов Яр)
На черговому засiданнi виконкому було заслухано iнформацiю завiдуючої загальним вiддiлом виконкому Г.В.Щербини про стан роботи щодо розгляду звернень громадян на територiї Часовоярської мiської ради за І пiврiччя 2007 року.
Робота зi зверненнями громадян здiйснюється згiдно з вимогами дiючого законодавства.
Загальна кiлькiсть звернень громадян складає 121, що на 74 (195) менше порiвняно з аналогiчним перiодом минулого року.

З них пiд час особистого прийому мiського голови, його заступникiв звернулося 104 особи проти 172 в минулому роцi. Письмово звернулися 17 осiб (23 – в минулому роцi).
Всього в зверненнях порушується 105 питань.
За своїм характером звернення розподiлились таким чином:
– утримання житлових будинкiв (ремонт покрiвель, квартир, каналiзацiйних колодязiв, фундаменту будинкiв, системи центрального опалення, оплата послуг, надання пiльг, виплата компенсацiї за нанесенi збитки, видача технiчних умов, прописка та iншi) – 74 звернення (з них 11 знаходиться на контролi);

– водопостачання та водозабезпечення (ремонт водоводiв, колодязiв, замiна труб, забезпечення населення водою в достатнiй кiлькостi, графiки подачi води, наявнiсть води в пiдвалах) – 10 звернень;
– енергопостачання (низька напруга, вiдключення, оплата, пiльги) – 6 звернень;
– соцiальнi питання (надання матерiальної допомоги) – 6.
На тривалому контролi знаходяться колективнi звернення мешканцiв буд. 46 по вул. Артема та буд. 32 по вул. О.Кошового з питання ремонту покрiвель. Планувалося провести капiтальнi ремонти покрiвель цих будинкiв за рахунок субвенцiї з державного бюджету на загальну суму 153 тис. грн., але до теперiшнього часу роботи не розпочатi у зв'язку з вiдсутнiстю коштiв.

З вищестоящих органiв влади протягом І пiврiччя на адресу Часовоярської мiської ради надiйшло 17 звернень, що на 6 звернень менше у порiвняннi з аналогiчним перiодом минулого року, i складають 14 % вiд загальної кiлькостi, з них – 5 колективних (3 – знаходяться на контролi):
– колективне звернення з питання виплати заборгованостi з заробiтної плати працiвникам ВРЖП (14 чол.);
– колективне звернення працiвникiв ТОВ ВФ «Гiдрозалiзобетон» про захист вiд рейдерiв ВАТ «Донбасканалбуд» (234 чол.);
– колективне звернення мешканцiв буд. № 42 по вул. Артема з питання правильностi нарахування за комунальнi послуги та неякiсне надання послуг житлово-експлуатацiйними органiзацiями.
Звернення гр. Дерябiної Г.А. з питання незадовiльного надання послуг, а саме, роботи каналiзацiйної мережi у буд. 11 по вул. Горького, було розглянуто невчасно, що призвело до її повторного звернення до облдержадмiнiстрацiї. За нетактовне поводження по вiдношенню до гр. Дерябiної Г.А. начальнику ЖРУ №2 Мiрошниченко С.В. наказом по пiдприємству оголошено догану.

20.03.2007 року було проведено семiнар-нараду, на яку були запрошенi працiвники комунальних пiдприємств мiста, вiдповiдальнi за роботу iз зверненнями громадян, по вивченню основних вимог Закону України «Про звернення громадян».
Для посилення контролю та удосконалення роботи iз зверненнями громадян загальний вiддiл мiської ради проводить ряд заходiв.
З метою вивчення проблем жителiв мiста до плану роботи виконкому включено проведення щомiсячно прямих лiнiй мiського голови, працiвникiв виконкому, керiвникiв комунальних пiдприємств мiста, проведення виїзних прийомiв, зустрiчей. Інформацiя про проведення цих заходiв висвiтлюється в газетi «За огнеупоры». За 1 пiврiччя 2007 р. проведено 8 прямих лiнiй, розглянуто 23 питання, з них вирiшено позитивно – 13, решта роз'яснено.

В квiтнi 2007 року проведено виїзний прийом мiського голови та планову зустрiч з активом ради ветеранiв мiста.
В газетi «За огнеупоры» постiйно розмiщується iнформацiя про стан роботи iз зверненнями громадян.
Всi питання, якi порушуються пiд час проведення рiзноманiтних заходiв, систематизуються, узагальнюються i по них приймаються вiдповiднi рiшення.
Планується надалi регулярно проводити аналiз звернень з метою вивчення проблем жителiв, надання їм необхiдної допомоги, розглядати стан роботи iз зверненнями громадян на засiданнях виконкому, депутатських днях, висвiтлювати в засобах масової iнформацiї, надавати роз'яснення з питань роботи комунальних служб та iншi, проводити «Прямi лiнiї», виїзнi прийоми, зустрiчi, «Днi вiдкритого листа» та iншi заходи з метою вирiшення питань, якi турбують мешканцiв нашого мiста, покращення роботи iз зверненнями громадян.

Протягом 1 пiврiччя 2007 року виконкомом Часовоярської мiської ради придiлялась значна увага питанню додержання термiнiв розгляду звернень громадян.
З 1 грудня 2006 року при виконкомi Часовоярської мiської ради розпочала роботу диспетчерська служба «005», основна мета якої – термiнове вирiшення питань житлово-комунального господарства, органiзацiя робiт по лiквiдацiї аварiйних та надзвичайних ситуацiй. За І пiврiччя надiйшло 132 звернення, з них вирiшено оперативно i позитивно – 120.

 
* Имя:
Е-mail:
* Текст:
* Защитный код: (пять цифр от 0 до 9)


* - Поля, помеченные звездочкой, обязательны для заполнения.