04.07.07
З сесiї мiської ради
источник: ЗА ОГНЕУПОРЫ (Часов Яр)
Вiдбулася чергова сесiя мiської ради, де було розглянуто низку питань.
Депутати розглянули звiт начальника вiддiлу облiку та звiтностi мiської ради В.П.Дергаус «Про виконання бюджету мiста Часiв Яру за I квартал 2007 року». Як i в минулому роцi, основним джерелом доходiв бюджету залишається податок з доходiв фiзичних осiб, який в обсязi власних та закрiплених доходiв загального фонду складає 77,5 вiдс., або 509,8 тис. грн., що на 10,4 тис. грн. менше затвердженого плану. Це обумовлюється невиконанням Програми економiчного i соцiального розвитку Часовоярської мiської ради на 2007 рiк у сумi 4,6 тис. грн. (ВРЖП – 2,5 та КП «Комунсервiс» – 2,1 тис. грн.). В цiлому по мiсту надходження податку з доходiв фiзичних осiб зросли на 165,2 тис. грн. Це обумовлено зростанням фонду оплати працi та середньої заробiтної плати, яка у першому кварталi 2007 року склала 1083,4 грн.

Виконали Програму: ВАТ «Часовоярський вогнетривкий комбiнат» – 108,7 вiдс., ВАТ «Часовоярський ремонтний завод» – 123,2 вiдс., РУ «Укрпромводчормет» – 100,8 вiдс., ЗАТ «Гарант» – 104,6 вiдс., ТОВ ВФ «Гiдрозалiзобетон» – 128,0 вiдс.
Основнi платники податку з доходiв фiзичних осiб в мiсцевий бюджет: ВАТ «Часовоярський вогнетривкий комбiнат» – 274,5 тис. грн., ВАТ «Часовоярський ремонтний завод» – 85,0 тис. грн., РУ «Укрпромводчормет» – 47,4 тис. грн., ТОВ ВФ «Гiдрозалiзобетон» – 15,7 тис. грн.
На стан надходження до бюджету вищевказаного податку впливає не лише рiвень заробiтної плати, а й стан її виплати.

Заборгованiсть з виплати заробiтної плати на 1 квiтня 2007 року склала 239,6 тис. грн.
По платi за торговий патент при планi на рiк 30,0 тис. грн. виконання склало 12,0 тис. грн.
По доходах, що не враховуються при визначеннi обсягiв мiжбюджетних трансфертiв, надiйшло 106,5 тис. грн., або 20 вiдс. до уточнених рiчних призначень. За I квартал 2007 р. надходження плати за землю складають 78,5 тис. грн., або 15 вiдс.

Одним з прiоритетних напрямкiв є робота з суб'єктами пiдприємницької дiяльностi усiх форм власностi по укладенню договорiв оренди.
Надходження по мiсцевих податках та зборах склали 25,8 тис. грн., або 20,4 вiдс. до уточнених рiчних призначень.

Доходи спецiального фонду склали 81,6 тис. грн., або 20,4 вiдс. до уточнених рiчних призначень. У тому числi до бюджету мiста надiйшло 2,0 тис. грн. збору за забруднення навколишнього природнього середовища, 14,1 тис. грн. податку з власникiв транспортних засобiв, або 11,8 вiдс. до плану.
Станом на 1 квiтня 2007 р. недоїмка склала 61,2 тис. грн. (усi пiдприємства банкрути), у тому числi: ЗАТ «Автобор» – 18,0 тис. грн.; СУ по ремонту обладнання – 15,5 тис. грн.; ПКБС – 27,7 тис. грн.
За I квартал була отримана короткотермiнова позика на покриття касового розриву у сумi 400,0 тис. грн. На 1 квiтня повернуто позики 301,8 тис. грн.

Мiська рада затвердила звiт про виконання бюджету мiста Часiв Яру за I квартал 2007 року по доходах у сумi 1594,4 тис. грн.; по видатках – у сумi 1758,4 тис. грн., в тому числi:
– по загальному фонду мiського бюджету: по доходах у сумi 1512,8 тис. грн.; по видатках – у сумi 1634,7 тис. грн.;
– по спецiальному фонду мiського бюджету: по доходах у сумi 81,6 тис. грн.; по видатках – у сумi 14,7 тис. грн.
Вiддiлу облiку та звiтностi необхiдно продовжити роботу щодо наповнення доходної частини мiського бюджету, здiйснення контролю за цiльовим та ефективним витрачанням бюджетних коштiв.

***
Депутати затвердили перелiк розпоряджень мiського голови про видiлення асигнувань i коштiв установам i пiдприємствам мiста, котрi фiнансуються за рахунок мiського бюджету, прийнятих за перiод з 11.05.2007 по 15.06. 2007 рр.

***
Розглянувши лист директора комунального пiдприємства «Комунсервiс» Г.А.Кудрявих про видiлення додаткового асигнування на поточний благоустрiй мiста, на виконання рiшення господарського суду Донецької областi вiд 27.03.2007 №2/75 на погашення заборгованостей, що виникли у попереднi роки по благоустрою мiста, згiдно з висновком комiсiї з питань соцiально-економiчної полiтики, бюджету та фiнансiв, малого та середнього бiзнесу вiд 08.06.2007р., з метою забезпечення якiсного виконання бюджету мiста Часiв Яру по доходах у 2007 роцi, безперебiйного фiнансування видаткiв з мiського бюджету, враховуючи вiдхилення оцiнки прогнозу надходжень податкiв до загального фонду, врахованих при затвердженнi мiського бюджету, мiська рада внесла вiдповiднi змiни в своє рiшення вiд 28.12.2006 №5/66 «Про мiський бюджет на 2007 рiк».

***
Депутати затвердили план роботи Часовоярської мiської ради на II пiврiччя 2007 року.

***
На сесiї депутати заслухали iнформацiю начальника служби зi справ неповнолiтнiх С.В.Чауса про хiд виконання Програми дитячої бездоглядностi на територiї Часовоярської мiської ради на перiод 2006 – 2010 рр., яка буде опублiкована в одному з наступних номерiв газети.

***
На сесiї прийнято рiшення затвердити договори, укладенi мiським головою вiд iменi ради з питань, якi вiднесенi виключно до його компетенцiї, за перiод з 21.12.2006 по 20.06.2007рр.

***
Наступним було розглянуто питання «Про припинення дiяльностi комунального пiдприємства «Комунсервiс» шляхом злиття його з Часовоярським виробничим ремонтно-житловим пiдприємством». Прийнято вiдповiдне рiшення, створена комiсiя з лiквiдацiї Часовоярського комунального пiдприємства «Комунсервiс», якiй доручено здiйснити лiквiдацiйну процедуру згiдно з дiючим законодавством.
Новостворене комунальне пiдприємство є юридичною особою зi своїм статутним фондом, має розрахунковий рахунок в установах банку, печатку встановленого зразка зi своїм найменуванням, вiдокремлене майно i виступає позивачем та вiдповiдачем в судi, та є правонаступником переданих йому прав та обов'язкiв (вiдповiдно до розподiльного балансу) комунального пiдприємства «Комунсервiс» i розташоване за адресою: м.Часiв Яр, вул. Краснофлотська, 1.

***
Прийнято рiшення про затвердження Правил благоустрою м. Часiв Яру.

***
Про свою роботу у складi мiської ради проiнформували депутати О.Б.Селютiн, С.А.Кудрявих, О.І.Яценко.

***
Рiшенням сесiї надано право постiйного користування на земельнi дiлянки у м.Часiв Ярi Часовоярському виробничому ремонтно-житловому пiдприємству – пл. 0,763964 га.
Затверджено землевпорядну документацiю iз землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок юридичним та фiзичним особам в оренду у м. Часiв Ярi. Надано дозвiл на розробку проекту землеустрою та технiчної документацiї щодо вiдведення земельних дiлянок та припинено право постiйного користування земельними дiлянками юридичними особами у мiстi Часiв Ярi.

***
Депутати затвердили рiшення виконавчого комiтету мiської ради вiд 23.05.2007 №118 «Про оренду окремо розташованої нежилої будiвлi, нежилого примiщення комунальної власностi територiальної громади м. Часiв Яру».
 
* Имя:
Е-mail:
* Текст:
* Защитный код: (пять цифр от 0 до 9)


* - Поля, помеченные звездочкой, обязательны для заполнения.